Poradnik podziałowy

Poradnik podziałowy

Podziały nieruchomości przeprowadza się zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

PIERWSZY ETAP- wydanie postanowienia:

Postępowanie podziałowe wszczynane jest na wniosek właściciela (lub wszystkich wspówłaścicieli) o opinie na temat zgodności podziału z ustaleniami planu miejscowego lub w przypadku jego braku z warunkami określonymi w dezyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Potrzebne dokumenty:

 • dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. jeden z dokumentów: odpis z księgi wieczystej, akt notarialny itp.),
 • wypis i wyrys z katastru nieruchomości,
 • w przypadku braku obowiązującego planu decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązującą w dniu złożenia wniosku,
 • wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej.

Wstępny projekt podziału może być wykonany przez wnioskodawcę i powinien przedstawiać:

 • opis i położenie nieruchomości,
 • granice i oznaczenia nieruchomości sąsiednich,
 • granice i oznaczenia proponowanych do wydzielenia działek gruntu (należy pamiętać, iż każda wydzielona działka musi posiadać dostęp do drogi publicznej, a gdy takiego nie posiada to należy ustanowić służebność drogową),
 • linie ścian przeciwpożarowych na całej wysokości budynku, jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany jej podział powodowałby także podział tego budynku.

Burmistrz lub Prezydent miasta opiniuje zgodność proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w formie postanowienia, na które służy stronie zażalenie w terminie 7 dni od daty otrzymania.

DRUGI ETAP- wydanie decyzji:

Na tym etapie geodeta tworzy operat techniczny z projektem podziału, dokonuje protokularnego przyjęcia granic dzielonej działki lub działek. Operat po kontroli technicznej w PODGiK zostaje przyjęty do zasobu geodeyzjnego. Następnie po wydaniu decyzji zatwierdzającej podział geodeta przystępuje do wyniesienia podziału (wkopanie kamieni granicznych). Kolejnym etapem jest protokularne okazanie nowych granic wszystkim zainteresowanym stronom.

Dokumenty potrzebne do wniosku o wydanie decyzji:

 • mapę z projektem podziału,
 • protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
 • wykaz zmian gruntowych,
 • wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej
 • pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,

Powyższe dokumenty przygotowuje geodeta uprawniony (zostają one przyjęte do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Gruntów rolnych nie można dzielić na mniejsze niż 0,3 ha chyba że zostają wydzielone nowe drogi lub podział ma na celu powiększenie sąsiedniej działki lub uregulowanie granic między sąsiednimi nieruchomościami.

Działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne, gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przechodzą z mocy prawa odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa, Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca projekt podziału stała się ostateczna, a orzeczenie o podziale prawomocne. Za powyższe działki przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, a właściwym organem. Jeżeli w wyniku podziału nieruchomości wzrośnie jej wartość, Burmistrz lub Prezydent miasta może ustalić w drodze decyzji opłatę adiacencką z tego tytułu w wysokości do 50% różnicy wartości nieruchomości sprzed i po podziale.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x