Sporządzanie i aktualizacja map oraz dokumentacji mierniczo górniczej.

Przedsiębiorca prowadzi ewidencję zasobów złoża kopaliny.

W ramach prowadzonej ewidencji zasobów złoża kopaliny sporządza się corocznie, w terminie do dnia 28 lutego, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, operat ewidencyjny zasobów złoża kopaliny, zwany dalej „operatem ewidencyjnym”.

Operat ewidencyjny sporządza się na podstawie obmiaru wyrobisk .

W przypadku działalności prowadzonej na podstawie koncesji udzielonej przez starostę obmiaru wyrobisk dokonuje się co 3 lata. Jeżeli koncesji udzielił minister właściwy do spraw środowiska lub marszałek województwa obmiaru dokonuje się corocznie.

Mapy wykonuje się w wersji analogowej przykładowa mapa (mapa kopalnie.pdf )lub wersji numerycznej.

Etapy realizacji zlecenia:

Czas realizacji jest to kilka do kilkunastu dni w zależności od wielkości zlecenia, lokalizacji i budowy obiektu oraz od pory roku która może niekiedy pokrzyżować plany.

Zadzwoń - 506 603 606