Wytyczanie obiektów na gruncie.

Pierwszym etapem budowy jest geodezyjne wytycznie obiektu na gruncie. Wszystkie obiekty budowlane, budynki i sieci uzbrojenia terenu oraz przyłącza elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne, wymagające pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu przez geodetę uprawnionego.

 Wytyczenie polega na wyniesieniu na grunt założeń projektu budowlanego. W przypadku budynków wytyczeniu podlegają zwykle główne osie konstrukcyjne lub zewnętrzne krawędzie ścian lub fundamentów. W przypadku obiektów liniowych wytyczeniu podlegają punkty załamania osi przebiegu, punkty węzłowe oraz punkty przecięcia zinnymi elementami sieci uzbrojenia terenu (tzw. kolizje) danego obiektu. Po wytyczeniu inwestor otrzymuje geodezyjny szkic z tyczenia a odpowiednio uprawniony geodeta dokonuje wpisu do dziennika budowy.

Etapy realizacji zlecenia:

Czas realizacji w zależności od wielkości wytyczanego obiektu. Jeśli jest to budynek jednorodzinny lub niewielkie przyłącze można zgłosić dzień wcześniej.

Zadzwoń - 506 603 606